Jenis Penulisan

Kaitan 2 pengertian penulisan
i. Penulisan sebagai satu proses pengolahan gagasan.
ii. Penulisan sebagai satu proses mekanis.

Penulisan sebagai satu proses pengolahan gagasan merupakan matlamat.
Penulisan sebagai satu proses mekanis merupakan cara, iaitu merangkumi:
- diksi
- ayat
- tanda baca
- ejaan
- pemerengganan

Ayat
Terbahagi kepada dua:
i. Ayat Dasar
ii. Ayat Terbitan