1.0 :Pengenalan dan Definisi

Defiisi Multimedia
Multi berasal daripada perkataan Latin ~ multus
Multus
bermaksud berbagai-bagai atau banyak (numerous)
Media perkataan jamak (plural) bagi medium
Dari segi bahasa media bermaksud sederhana ataupun bahantara
Maka, multimedia merupakan pelbagai cara atau kaedah untuk sampaikan maklumat

Definisi Multimedia Digital
Menurut Fluckiger, 1995:
Multimedia Digital merupakan satu bidang mengenai pengintegrasian teks, imej kaku, animasi, bunyi dan media-media lain yang dikawal oleh komputer di mana setiap maklumat boleh diwakilkan, disimpan, dipindahkan dan diproses secara digital.

1.1 : Ciri-ciri Maklumat Multimedia
Maklumat Multimedia merupakan gabungan satu atau lebih media diskret dan media berterusan.
Contoh - Gabungan video dan teks.

Media Diskret :
Merupakan media berasaskan ruang .
Contoh - teks, imej, grafik.

Media Berterusan:
Merupakan media berasaskan masa.
Ia merupakan satu hubungan temporal.
Contoh - audio, video, animasi.

Hubungan Temporal Elemen Multimedia
Terbahagi kepada dua:
1. Synchoronous
2. Isochoronous.

Synchoronous Isochoronous
- Turutan yang sama antara media terbabit.
- Contoh - Pergerakan bibir mesti dengan audio seperti video conferencing.(suara/audio & gerak bibir/video).
- Turutan yang betul dalam sesuatu medium/penyampaian elemen.
- Contoh kegunaannya adalah untuk memastikan pengguna mendapat imej frame per second sama dengan yang dihantar oleh pengguna lain.
* Untuk mendapat pergerakan imej mata kasar memerlukan 30 fps frame per second.

Elemen-elemen Multimedia

Elemen Definisi Perisian
Teks Huruf, nombor, dll. WP (Word Processing)
Grafik Objek seperti garisan, kotak, bulatan,shading, fill colors, dll. Draw Program
Imej Gamabar statik kombinasi banyak pixel. Paint Program
Audio Sound seperti suara, muzik, dll. Sound Editing
Video Susunan gambar yang digerakkan. Video/animasi on program

1.2 : Sistem Multimedia
Merupakan sistem yang berupaya untuk memproses, menyimpan, memanipulasi dan menghasilkan maklumat multimedia.

Ciri-ciri Sistem Multimedia
a. Dikawal oleh komputer
b. Bersepadu
c. Maklumat Digital
d. Saling tindak/interaktif

Dikawal oleh komputer
- berupaya untuk menghasil dan menyampaikan maklumat.
- berupaya untuk berinteraksi dengan pengguna.

Bersepadu
- Sistem multimedia juga mestilah berupaya untuk menyepadukan semua teknologi komputer seperti penggunaan pengimbas (scanner), kad televisyen (TV Card), pencetak (printer) dan sebagainya.
- 2 aspek bersepadu:
i. Aspek Pengkomputeran
- Gabungan peranti luaran dan dalaman.
- Dikawal oleh komputer.

ii. Aspek Rangkaian
- Minimumkan sistem komunikasi.

Maklumat Digital
Guna maklumat digital - 0,1
Digitasikan maklumat analog

Rajah 2

Saling Tindak/Interaksi
Non-linear presentation
Kawalan pengguna yang tinggi.
4 jenis aspek kawalan dalam saling tindak/interaksi:
i. Kawalan ke atas masa.
ii. Kawalan turutan.
iii. Kawalan kepantasan
Contoh : Permainan - ada tahap kelajuan (speed level)
iv. Kawalan jenis persembahan
Contoh: Guna skrin kecil atau sebagainya.

Nota:
Linear presentation - Sedikit kawalan daripada pengguna sahaja dibenarkan.
Non-linear presentation - Pengguna berupaya mengawal dengan sistem multimedia.
Passive Multimedia - Keterlibatan pengguna paling minimum.

1.3 : Rangkaian

Definisi rangkaian
Hubingan di antara komputer-komputer ataupun terminal-terminal untuk membentuk satu laluan data yang membolehkan maklumat dikongsi. ( Shelly, 1995 ).

Komponen Penting Dalam Rangkaian
i. Nodes
ii. Transmission line

Teknik Penghantaran Dalam Rangkaian
i. Switch Network:
- Circuit Switching
- Message Switching
- Packet Switching

ii. Broadcast Network:
- Radio & Television Transmission

Cicuit Switching

Rajah 3

Message Switching
Menggunakan konsep penyimpanan (store) dan kehadapan (forward)
untuk meningkatkan lagi keupayaan circuit switching

Rajah 4

Packet Switching

Hampir menyerupai message swicthing terutamanya dari segi kaedah penghantaran
Data-data yang dihantar dipecah-pecahkan.

Rajah 5

1.4 : Rangkaian Sistem Multimedia

Rangkaian merupakan satu konfigurasi mudah.

Rajah 6

Sistem Multimedia memerlukan sokongan besar daripada storan dan rangkaian kerana:
- Melibatkan media berterusan.
- Jumlah data yang besar.